خانه / چاپ (لیتوگرافی)

چاپ (لیتوگرافی)

چاپ (لیتوگرافی)

کار چاپ در واقع ازمرحله لیتوگرافی با تهیه فیلم آغاز می گردد. فیلم شبیه به طلق شفاف با سه قسمت اصلی است.

۱-حامل قشر حساس

۲-قسمت رابط

۳-امولسیون :برومور نقرهکلرورنقرهیدور نقره

قسمت امولسیون را اصطلاحا ژله نیز می گویند در چاپ افست

معمولا ژله را ناخوانا می گیرند تا زینک خوانا می گیرند تا زینک

خوانا و کار چاپ شده نیز خوانا چاپ گردد اما

گاهی پیش می آید که در کار چاپ افست لازم است ژله خوانا و زینک ناخوانا باشد

و آن هنگامی است که مثلا یک بر چسب پشت ششه ای چاپ می شود.

در هر حال هنگام تهیه زینک بایستی سطح ژله با زینک در تماس باشد آنگاه نوردهی

به زینک آغاز گردد و به دنبال آن ظهور زینک انجام شود .چناچه غیر از این عمل شود و

ژله با سطح حساس زینک هنگام نوردهی در تماس نباشد نور در عبور

از حامل و قسمت رابط فیلم شکسته شده تصاویر و نوشته به خوبی بر روی زینک ثبت نمی گردند.

برای تشخیص طرفی که ژله قرار دارد کافی است فیلم را در نور حرکت دهید

آن طرف از فیلم که در مجاورت نور مات است و نور منعکس نمی کند ژله فیلم است اما طرف

دیگر برق می زند و نور خوبی را به خوبی منعکس می کند.

برای تشخیص طرفی که ژله قرار دارد کافی است فیلم را در نور حرکت دهید

ان طرف از فیلم که مجاور تنور مات است و نور را منعکس نمی کند ژله فیلم است اما طرف

دیگر برق می زند و نور خوبی را منعکس می نماید.

چاپ (لیتوگرافی):

یکی از اولین مراحل چاپ می باشد.

برای تمامی فرم ها چه کارت ویزیت،چاپ کاتولگ،چاپ بروشور

و چه کارهای عمومی و اختصاصی نیاز به گرفتن زینک می باشد.

که اولین پروسه بعد از طراحی و چک کردن فایل پروسه گرفتن

زینک (چاپ (لیتوگرافی) می باشد.